Македонската Спортска Стрелачка Федерација ја пренесува поканата од Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје и воедно ги известува и поканува своите активни членови, рекреативци, пријатели и љубители на спортското стрелаштво да земат учество или да бидат гости на 4-от по ред отворен ден за спортско стрелаштво “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023”

ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА за 4-от по ред “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023”

I. ПОКАНА

II. ПРОГРАМА:

Сабота, 07/10/2023 година
09:00 …. Почеток на натпреварите:

– Target Rifle ………………………….. 100 метри………….. 20 истрели
– Target Rifle ………………………….. 300 метри………….. 20 истрели

– Open Rifle ………………………….. 100 метри…………….. 20 истрели
– Open Rifle ………………………….. 300 метри…………….. 20 истрели

– Пиштол ………………………………. 25 метри……………… 10 истрели
– Револвер ……………………………… 25 метри…………….. 10 истрели

15:30 … Доделување на признанија и наrради.

Недела, 08/10/2023 година
09:00 ….Свечено отварање на “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023”
09:30 …..Почеток на натпреварите:
– Пиштол …………………………………………………………. 25 метри…………… 10 истрели
– Револвер ………………………………………………………. 25 метри………….. 10 истрели
– Пушкa …………………………………………………………. 100 метри …………. 10 истрели
– Снајперска тактичка полуавтоматска пушка ……. 200 метри ………… 10 истрели
– Снајперска ловна пушка……………………………… 200 метри ……….. 10 истрели

17:30 …..Доделување на признанија и награди

III. ПРИЈАВУВАЊЕ:

Пријави за поединечно или екипно натпреварување за за 4-от по ред “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023” натпреварувачите можат да достават до Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје најдоцна до 4 (сpeда) октомври 2023 година најдоцна до 00:00 часот на е-маил: sk.strelec@hotmail.com со штиклирање во пријавите на дисциплината во која планираат да настапуваат.

Натпреварувачите кои поднесуваат пријава за екипно натпреварување во соодветната дисциплина мора задолжително да поднесат и пријави за поединечно натпреварување во истата дисциплина.

Заинтерисираните лица пријавите за учество на за 4-от по ред “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023”, можат да ги симнат од web страната на Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје www.strelec.mk или web страната на МССФ www.mssf.prg.mk или да ги подигнат од седиштето на Македонската Спортска Стрелачка Фдерација кое се наоѓа на ул. Даме Груев бр. 28 I кат, секој работен ден во период од 09:00-14:00 часот почнувајќи од 18 септември 2023 година.

Поединечна и екипна пријава за Сабота, 07/10/2023 година

PRIJAVA-POEDINECNO-za 07.10.2023-СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023

PRIJAVA-EKIPNA-za 07.10.2023-СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023

Поединечна и екипна пријава за Недела, 08/10/2023 година

PRIJAVA-POEDINECNO-za 08.10.2023-СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023

PRIJAVA-EKIPNA-za 08.10.2023-СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023

IV. КОТИЗАЦИЈА:

Котизацијата за поединечно учество на турнирот во сабота на 07.10.2023 година во двете дисциплините TARGET RIFLE 100 и TARGET RIFLE 300 метри за секој натпреварувач изнесува вкупно 1000 денари.

Котизацијата за поединечно учество на турнирот во сабота на 07.10.2023 година во двете дициплините OPEN RIFLE 100 и OPEN RIFLE 300 метри за секој натпреварувач изнесува вкупно 1000 денари.

Котизацијата за натпреварувачите кои ќе настапат во сабота на 07.10.2023 година во сите четири дисциплини: TARGET RIFLE 100 метри, TARGET RIFLE 300 метри, OPEN RIFLE 100 метри и OPEN RIFLE 300 метри, изнесува вкупно 1500 денари.

Котизацијата за поединечно учество на турнирот во останатите дисциплини во сабота 07 и недела 08 октомври 2023 (во дисциплините пиштол 25м, револвер 25м, пушка 100м, снајперска ловна пушка 200м и снајперска полуавтоматска тактичка пушка 200м) за секој натпреварувач изнесува 500 денари (при што обезбедува настап во една дисциплина во поединечна и (или) екипна конкуренција, а за настап на натпреварувачот во секоја наредна дисциплина се доплаќа 300 денари по дисциплина.

* Котизација се уплаќа најдоцна до 06 Октомври 2023 г. до 12 часот на следната сметка:

Жиро сметка: 300000001356872

Назив на примачот: Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” – Скопје

Депонент: Комерцијална Банка А.Д Скопје,

Цел на уплата: Пример за уплата (Котизација за дисциплина Пиштол 25м)

* Доказ за платена котизација се приложува пред почеток на натпреварот.

Оружјето, муницијата како и предмети за заштита на слух и вид за натпреварите на турнирот ги обезбедуваат самите натпреварувачи. Исто така натпреварувачите сами си обезбедуваат предмети за набљудување на метите како: дурбин двоглет и сл.

V. ПРАВИЛА за натправарувачките дисциплини:

– Пиштол ……………….. 25 метри ………………. 10 истрели.

Растојанието до метата е 25 метри. Метата е кружна со димензии ø 50 см. Ставот за гаѓање е стоечки. Пиштолот е со централно палење. Нишанскиот систем е механички. Не е дозволена употреба на електронски нишански систем (Red Dot, Aimpoint, Holosight, ласерски нишани и сл.)

Во оваа дисциплина се употребуваат стандардни пиштоли наменети за службена или цивилна употреба како и натпреварувачки пиштоли кои конструктивно се наменети за разни видови на натпревари во стрелаштво.

Некои од примерите за пиштоли кои можат да се употребуваат во оваа дисциплина се:

Некои од производителите за пиштоли кои можат да се употребуваат во оваа дисциплина се: Crvena Zastava, Ceska Zbrojovka, Glock, Heckler and Koch, Beretta, Sig Sauеr, Walther, Browning, Tanfoglio, Bernardeli, Benelli како и други модели на пиштоли на сите други производители за кои судиите по стрелаштво на натпреварот ќе одредат дека можат да се употребуваат во оваа дисциплина.

Револвери не се дозволени.

Дозволено време за подготовка и проба е 5 минути при што не е ограничен бројот на пробните истрели. Времето за натпревар е 10 минути во кое за оценување се истрелуваат 10 истрели.

Вреднувањето на постигнатите резултати е одделно во машка и женска конкуренција, во поединечен или екипен настап. Екипите се составени од 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кои се пријавуваат за екипен настап задолжително покрај пријавата за екипен настап, должни се да достават и пријава за поединечен настап.

– Револвер …………………. 25 метри ………….. 10 истрели.

Растојанието до метата е 25 метри. Метата е кружна со димензии ø 50 см. Ставот за гаѓање е стоечки. Револверот е со централно палење. Нишанскиот систем е механички. Не е дозволена употреба на електронски нишански систем (Red Dot, Aimpoint, Holosight, ласерски нишани и сл.). Пиштоли не се дозволени. Дозволено време за подготовка и проба е 5 минути при што не е ограничен бројот на пробните истрели. Времето за натпревар е 10 минути во кое за оценување се истрелуваат 10 истрели. Вреднувањето на резултатите на сите натпреварувачите во оваа дисциплина е во поединечни настапи и во единствена конкуренција (нема посебна машка и женска конкуренција и нема екипи). Натпреварувачите доставуваат само пријава за поединечен настап.

– Пушка ………………… 100 метри ……………… 10 истрели.

Растојанието до метата е 100 метри. Метата е кружна со димензии ø 50 см. Ставот за гаѓање е лежечки. Се гаѓа од рамо и не е дозволено потпирање на предниот дел од пушката на мека подлога. Не е дозволена употреба на ногарки. Пушката е со централно палење. Пушката може да биде со систем за мануелно репетирање (примери: М-48, М-24, М-98 и сл.); со полуавтоматски систем на репетирање (примери: ПАП М-59/66 и сл.) или со автоматски систем за репетирање (примери: АК 47, АК 74, Застава М-70; Colt М-4, Heckler&Koch 223/308, Heckler&Koch G-36, Sig Sauer 550 и сл.). Пушките со автоматски систем за репетирање дозволено е да се употребуваат на натпреварот, само доколку со истите се гаѓа со полуавтомaтски режим на работа. Употреба на рафална стрелба не е дозволена. Нишанскиот систем е механички. Не е дозволена употреба на електронски нишански систем (Red Dot, Aimpoint, Holosight, ласерски нишани и сл.). Дозволено време за подготовка и проба е 5 минути при што не е ограничен бројот на пробните истрели. Времето за натпревар е 10 минути во кое за оценување се истрелуваат 10 истрели. Вреднувањето на резултатите на сите натпреварувачи во оваа дисциплина е во поединечен и/или екипен настап додека вреднувањето на постигнатите резултати во оваа дисциплина овој пат ќе биде одделно во машка и женска конкуренција единствено во поединечен настап.
Екипите се составени од 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кои во оваа дисциплина се пријавуваат за екипен настап задолжително покрај пријавата за екипен настап, должни се да достават и пријава за поединечен настап.

– Снајперска ловна пушка ……………… 200 метри ……………. 10 истрели.

Растојанието до метата е 200 метри. Метата е кружна со димензии ø 43,4 cm (кругот 10 е со ø 42 мм). Ставот за гаѓање е лежечки. Се гаѓа од рамо и е дозволено потпирање на предниот дел од пушката на мека подлога. Дoзволено е потпирање на кундакот на пушката на мека подлога. Не е дозволена употреба на ногарки. Дозволена е употреба на сите нишански системи: оптички нишан, Red Dot, Aim Рoint, Holosigt I sl.). Ласерски нишан не е дозволен. Снајперската ловен карабин е со централно палење и истиот може да биде со мануелен или полуавтоматски систем на репетирање. Дозволено е употреба на стандарден променлив магацин за муниција со капацитет до 5 куршуми додека кај фиксен магацин нема ограничување на капацитет.

Дозволени се сите калибри. Не е дозволено користење на компензатор (гасна кочница), пиштолски ракохват и преклопен кундак. Вкупната маса на снајперскиот ловен карабин, вклучувајки ги сите прицврстени додатоци како што се нишанот и ремникот не смее да надминува 4,7 кг. Дебелината на цевката на пушката не смее да надминува 19 милиметри, мерено до 50 милиметри од почетокот на устата на цевката.

Дозволено време за подготовка и проба е 5 минути при што не е ограничен бројот на пробните истрели. Времето за натпревар е 10 минути во кое за оценување се истрелуваат 10 истрели.
Вреднувањето на резултатите на сите натпреварувачи во оваа дисциплина е во поединечен и/или екипен настап, во единствена конкуренција (нема вреднување на резултати посебно во машка и и посебно во женска конкуренција).

Екипите се составени од 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кои во оваа дисциплина се пријавуваат за екипен настап задолжително покрај пријавата за екипен настап, должни се да достават и пријава за поединечен настап.

– Снајперска полуавтоматска тактичка пушка ……… 200 метри ………… 10 истрели.

Растојанието до метата е 100 метри. Метата е кружна со димензии ø 43,4 cm (кругот 10 е со ø 42 мм). Ставот за гаѓање е лежечки. Се гаѓа од рамо и е дозволено потпирање на предниот дел од пушката на мека подлога како и користење на ногарки. Дозволена е употреба на пиштолски ракохват и преклопен кундак. Дозволена е употреба на сите видови на оптички нишан. Снајперската полуавтоматска тактичка пушка е со централно палење и со полуавтоматски систем за репетирање. Дозволенo e користење на компензатор (гасна кочница). Снајперската полуавтоматска тактичка пушка мора да има променлив магацин со капацитет поголем од 5 куршуми. Дозволена е употреба на сите калибри до .35 инчи (8,89 мм.).

Дозволено време за подготовка и проба е 5 минути при што не е ограничен бројот на пробните истрели. Времето за натпревар е 10 минути во кое за оценување се истрелуваат 10 истрели.
Примери на типови на полуавтоматски снајперски пушки кои можат да се користат во оваа дисциплина: Zastava М-76, Zastava М-91; Dragunov SWD, Hoeckler&Koch HK G3 SG 1; Hoeckler&Koch HK PSG 1, Hoeckler&Koch MR 223/308 и сл.

Вреднувањето на резултатите на натпреварувачите во оваа дисциплина е во поединечен и/или екипен настап, во единствена конкуренција (нема вреднување на резултати посебно во машка и и посебно во женска конкуренција).

Екипите се составени од 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кои во оваа дисциплина се пријавуваат за екипен настап задолжително покрај пријавата за екипен настап, должни се да достават и пријава за поединечен настап.

– TARGET RIFLE ………………………. 100 метри ………………………… 20 истрели.

Пушката е ограничена на следните немодифицирани калибри: .223 Remington ( 5,56×45мм NATO); .308 Winchester ( 7,62×51 mm NATO), 8×57 IS (7,9 mm Mauser) и 7,62 x54 R.
Со пушката се гаѓа од двоногарки (бипод) кој се цврсто прикачени за оружјето и/или со ремник. Било кој бипод кој ја исполнува дефиницијата за бипод може да се користи и неговата тежина влегува во вкупната маса на пушката. Било кој безбеден рачен систем за чкрапање е дозволен. Дозволени се сите нишански системи, но нивната маса мора да бидат вклучена во вкупната маса на пушката.

Вкупната маса на пушката, вклучувајќи ги сите прицврстени додатоци како што се нишанот, ремникот и ногарките (биподот) не смее да ја надмине масата од 8,25 кг. Како додаток се подразбира било каков предмет освен натпреварувачот со облеката, кој делумно или целосно се придвижува заедно со оружјето или кој е прицврстен односно здружен со пушката на било каков начин и се придвижува при секој истрел дури и ако незначително оружјето се поместува од потпорниот наслон.

Гаѓањето е во лежечка положба од рамото на натпреварувачот. Двоногарката или ремникот се единствена дозволена предна поддршка на пушката. Пушката може да биде придржана со бипод и/или ремник и заден наслон кој не овозможува механички метод на враќање на иста нишанска точка, при што:

(1) Двоногарката и/или ремникот и задниот наслон не смеат да бидат поврзани едно со друго.
(2) Употребата на било каква маса е забрането. Под предниот/задниот наслон дозволени е да се постават одвоени рамни плочи чии димензии не ги поминуваат димензиите на индивидуалните наслони за повеќе од 5 cм. Во случај на користење на двоногарки, ширината на плочата кај ногарките не смее да надминува 5 см ниту повеќе од 30 см од напред до назад. На овие плочи не се дозволени испакнини и не е дозволена употреба на шрафови за нивелирање. Плочите мораат да бидат рамни од горната и долната страна.
(3) Двоногарка (бипод) е направа со не повеќе од две ногарки кои го допираат тлото. Taa мора да биде цврсто монтиранa на предниот дел од пушката. Двоногарката може да има ногарки кои се на прекршување или ногарки кои не се на прекршување и може да има можност за подесување со цел да се компензира нерамната подлога на положбата за гаѓање.
(4) Ниту еден дел од кундакот (задниот дел) или поткундакот не смеат да бидат директно допрени на тлото или на било која тврда површина. Како задни наслони можат да се користат „зајачки уши“, мали вреќички со песок или раката во ракавица. При користење на било кој тип на заден наслон, истиот не смее да биде прицврстен, закачен или придржан за пушката на било кој начин. Механички подесиви задни наслони не се дозволени.
(5) Било колку и било какви предмети може да се постават под двоногарките и под задниот наслон за да ги компензираат варијациите на положбата за гаѓање по висина или косина.
(6) Двоногарките и задниот наслон можат да бидат подесувани после секое истрелување за да се компензира движењето на подлогата односно нејзината девијација. Ремникот може да се користи со наслонот меѓутоа неговата маса мора да биде вклучена во вкупната маса на пушката.
Дозволен е заден мек наслон. Не е дозволена употреба на гасна кочница.
Важи правилото – „еден стрелец една пушка“ т.е. во оваа дисциплина со една иста пушка не смеат да се натпреваруваат два или повеќе стрелци. Растојанието до метата е 100 метри. Се пука во една мета која што содржи осум помали мети (со пречник 13 cм и центар од 9 мм.) од кои што првата мета е пробна, а другите 7 мети се за меч. Во секоја мета се пука по 3 истрели освен во последната мета во која се пука по два истрела. Вкупно 20 истрели.
Вреднувањето на резултатите на натпреварувачите во оваа дисциплина е во поединечен и/или екипен настап, а машките и женските натпреварувачи настапуваат во единствена конкуренција (нема вреднување на резултати посебно во машка и и посебно во женска конкуренција).
Екипите се составени од 3 или 4 натпреварувачи. Доколку екипата е составена од 4 натпреварувачи, за екипен настап се вреднуваат само највисоките резултатите на 3-те натпреварувачи од екупата. Натпреварувачите кои во оваа дисциплина се пријавуваат за екипен настап задолжително покрај пријавата за екипен настап, должни се да достават и пријава за поединечен настап.

– TARGET RIFLE ……………………………. 300 метри ………………………… 20 истрели.

Растојанието до метата е 300 метри. Метата е кружна со димензии ø 43,4 cm (кругот 10 е со ø 42 мм). Дозволено време за подготовка и проба е 10 минути во кое не е ограничен бројот на пробните истрели. Мечот се состои од 20 истрели за оценување за време од 20 минути. Се гаѓа во 2 мети (2х10 истрели).

Сите останати правила во оваа дисциплина се еднакви со правилата за дисциплината: Тarget Riflе …… 100 метри …..20 истрели.

– OPEN RIFLE ………………………………….. 100 метри …………………………. 20 истрели.

Пушката е ограничена на калибар не поголем од .35 инчи (8,89 мм.)

Пушка на шини и метода на прецизно механичко враќање на иста точка на нишанење за наредниот истрел, не се дозволени. Било кој безбеден рачен систем за чкрапање е дозволен. Дозволени се сите нишански системи, но мора да бидат вклучени во вкупната маса на пушката.

Вкупната маса на пушката вклучувајќи ги сите додатоци како нишан и ногарки не смее да надмине 10 кг. Како додаток се подразбира било каков предмет освен натпреварувачот со облеката, кој делумно или целосно се придвижува заедно со оружјето или кој е прицврстен односно здружен со пушката на било каков начин и се придвижува при секој истрел дури и ако незначително оружјето се поместува од потпорниот наслон.

Ширината на предниот подкундак не смее да прејде 76 мм.

Гаѓањето е во лежечка позиција од рамото на натпреварувачот користејќи наслони за пушка. Пушката може да биде придржана на било каков начин кој не овозможува механички метод на враќање на иста нишанска точка, при што:

(1) Не смеат да се користат повеќе од два наслона. При користење на два наслона, истите не смеат да бидат поврзани еден со друг.

(2) Употребата на било каква маса (табла) е забрането. Одвоени рамни плочи чии димензии не ги поминуваат димензиите на индивидуалните наслони за повеќе од 5 cм, се дозволени да се постават под предниот/задниот наслон. Шрафовите за нивелирање или испакнатини не се дозволени на овие плочи. Плочите мораат да бидат рамни од горната и долната страна.

(3) Предниот наслон може да се користи или за потпирање на крајот на пушката или за потпирање на предната рака. Доколку предниот наслон е прицврстен за пушката тогаш истиот влегува во вкупната маса на пушката.

(4) Ниту еден дел од кундакот на пушка или пиштолскиот ракохват не смеат да бидат поставени директно на земја или на било тврда површина. Покрај тоа задниот наслон не смее да биде прикачен или стегнат за пушката на било кој начин. Механички прилагодливи задни наслони не се дозволени.

(5) Како алтернатива на точките 3 и 4 пушката може да биде потпрена на едноставна централна поддршка како свиткана јакна, крпа, кебе или вреќички полнети со песок или со друга материја.

(6) Било колку и било какви предмети може да се постават под секој наслон за да ги компензираат варијациите во висина или косина на положбата за гаѓање или да го редуцираат нејзиното вртење.

(7) Предниот наслон или база може да има до три зашилени ногарки кои можат да се втиснат во земја до 50 мм, под услов ова да не предизвика оштетување на позицијата за гаѓање.

(8) Наслоните можат да се подесуваат после секое истрелување за да се компензира движењето или набивањето. Ремникот може да се користи поврзан со наслоните и при тоа неговата тежина влегува во вкупната тежина на пушката.

Важи правилото – „еден стрелец една пушка“ т.е. во оваа дисциплина со една иста пушка не смеат да се натпреваруваат два или повеќе стрелци.

Не е дозволена е употреба на гасна кочница.

Растојанието до метата е 100 метри. Се пука во една мета која што содржи осум помали мети (со пречник 13 cm и центар од 9 мм.) од кои што првата мета е пробна, а другите 7 мети се за меч. Во секоја мета се пука по 3 истрели освен во последната мета во која се пука по два истрела. Вкупно 20 истрели.

Вреднувањето на резултатите на натпреварувачите во оваа дисциплина е во поединечен и/или екипен настап, а машките и женските натпреварувачи настапуваат во единствена конкуренција (нема вреднување на резултати посебно во машка и и посебно во женска конкуренција).

Екипите се составени од 3 или 4 натпреварувачи. Доколку екипата е составена од 4 натпреварувачи, за екипен настап се вреднуваат само највисоките резултатите на 3-те натпреварувачи од екипата. Натпреварувачите кои во оваа дисциплина се пријавуваат за екипен настап задолжително покрај пријавата за екипен настап, должни се да достават и пријава за поединечен настап.

– OPEN RIFLE ………………………………….. 300 метри …………………………. 20 истрели.

Растојанието до метатата е 300 метри. Метата е кружна со димензии ø 43,4 cm (кругот 10 е со ø 42 мм). Дозволено време за подготовка и проба е 10 минути во кое не е ограничен бројот на пробните истрели. Мечот се состои од 20 истрели за оценување за време од 20 минути. Се гаѓа во 2 мети (2х10 истрели).

Сите останати правила во оваа дисциплина се еднакви со и правилата за дисциплината: Open Riflе …… 100 метри …..20 истрели.

VI. СТРЕЛИШТЕ:

4-от по ред отворен ден за спортско стрелаштво “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023” ќе се одржи на 07 и 08 Октомври 2023 година на спортското Стрелиште КАМНИК во Скопје.
За сите подетални информации можете да се обратите до Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје, по Е-mail: sk.strelec@hotmail.com или тел. 077/600-262

VII. СМЕСТУВАЊЕ:

Натпреварувачите од други земји кои ќе земат учество на турнирот можат навремено но не подоцна од 02 Октомври 2023 да се обратат до Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје за неопходните информации во врска со хотелското сместување во Скопје.

VIII. ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА ЗА ПРЕМИН НА ГРАНИЦА

Натпреварувачите од други земји треба најкасно до 01 Октомвеи 2023 г. да достават до Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје, преку е-маил: sk.strelec@hotmail.com податоци неопходни за премин на државната граница: име и презиме, број на пасош, марка и регистарски број на возилото со кое доаѓаат, граничен премин на кој влегуваат во Р.С. Македонија, датум на преоѓање на границата, марка и тип на оружјето, калибар, фабрички број, број и калибар на куршумите кои ги носат се себе.

На странските натпреварувачи доколку е потребно Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје ќе им испрати лична поименична покана за учество, а истите со себе за премин на државната граница треба да ја понесат официјалната покана од Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје.

IX. СИГУРНОСТ

За сигурност на стрелците, службените лица и посетителите мора да се почитуваат наведените правила и да постои самодисциплина.

–       Должност на службените лица е да воведат дисциплина, а стрелците и посетителитe истата да ја почитуваат.

–       Во интерес на сигурностa службените лица можат и имаат право да го сопрат гаѓањето во секое време.

–       Обврска на стрелците е да ја пријават на службените лица секоја ситуација која може да биде опасна и која може да предизвика било каква штета.

–       Службените лица во секое време имаат право да го допираат оружјето-опремата без дозвола на стрелците но во нивно присуство, доколку сметаат дека постои потенцијална опасност од опасна ситуација или причинување на штета.

–       Во интерес на сигурноста со сите оружја мора да се ракува со максимална внимателност.

–     Оружјето не смее да се пренесува или изнесува надвор од линијата за стрелање без команда од линиски судија и без сигурносно знаменце кое е видливо дека излегува од двете страни на цевката од пушката или пиштолот со отворен затворач. За непочитување на ова правило ќе следува дисквалификација на натпреварувачот од страна на судијата без опоменување!

–       Оружјето кога нема да се наоѓа на линијата на гаѓање мора да биде во кутија, футрола, ранец или торба.

–       За време траење на натпреварот оружјето секогаш треба да биде насочено во сигурен правец.

–       Оружјето смее да се полни и репетира само на линијата за гаѓање и тоа исклучиво по команда на линиски судија.

–       Со оружјето може да се пука само на линијата на гаѓање само по команда на линиски судија.

–       Ако стрелецот испука метак пред издадена команда од линиски судија истиот ќе биде дисквалификуван.

–       Пред стрелецот да ја напушти линијата за гаѓање мора да се осигура дека оружјето е празно, затварачот е отворен и шаржерот изваден. Обврска на службените лица е истото да го проверат.

–       Пробни истрели и вежби за нишанење се дозволени само на линијата за гаѓање исклучиво со команда на линиски судија. Истото правило важи и доколку било кое службено лице се наоѓа на или пред линијата за гаѓање.

–       Се препорачува на сите стрелци и посетители да носат заштита за уши (антифони или чепови)

–       Се препорачува на сите стрелци и посетители да носат заштита за очи (стрелачки очила отпорни на распрскувачки објекти)

–       Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје нема да сноси никакви одговорности за постапките на лицата кои нема да ги почитуваат погоре наведените правила за безбедно ракување со оружје. Доколку лицата не постапуваат по погоре наведените правила за безбедно ракување со оружје или предизвикаат штета по нивна вина последиците ќе ги сноси лицето кое ракува со оружјето.

Доколку не се почитуваат горенаведените правила за сигурност за време на 4-от по ред Отворен ден за Спортско стрелаштво “СТРЕЛЕЦ КАЛЕС КУП 2023”, службените лица имаат право да го дисквалификуваат натпреварувачот и истиот да биде отстранет од спортското стрелиште КАМНИК.

Oд страна на организаторот за натпреварувачите ќе бидат обезбедени медали, дипломи, награди како и освежителни пијалоци.

Со Почит;

Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” Скопје