МАКЕДОНСКА СПОРТСКА СТРЕЛАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Ул. Даме Груев бр.28, Прв спрат, 1000 Скопје

Тел. + 389 2 31 63 355

Mob + 389 77 600 262

E-mail: mkdshooting@gmail.com

За уплата на членарини, котизации, донации, спонзорства и друго се користи следната:

Жиро сметка: 300000001002434
Назив на примачот: Македонска Спортска Стрелачка Федерација (МССФ)
Депонент: Комерцијална Банка А.Д Скопје