МАКЕДОНСКА СПОРТСКА СТРЕЛАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Бул. Асном Бр.1 (СЦ Јане Сандански) 1000 Скопје, Република Македонија

Mob + 389 77 600 262

Моb + 389 70 273 255

E-mail: mkdshooting@gmail.com

За уплата на членарини, котизации, донации, спонзорства и друго се користи следната:

Жиро сметка: 300000001002434
Назив на примачот: Македонска Спортска Стрелачка Федерација (МССФ)
Депонент: Комерцијална Банка А.Д Скопје