Македонската спортска стрелачка федерација е основана 1948 година.

Актуелен претседател е Владимир Пандовски.